Закон України "Про освіту", ст. 41 wym-1631982164847

Лист ДСЯОУ від 25.05.2019 №01/01-22/1333 "Щодо окремих питань формування системи забезпечення якості освіти" wym-1631982446605

Наказ ДСЯОУ від 30.11.2020 № 1-11/71 "Про затвердження методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах дошкільної освіти" wym-1634028602336

Наказ від 16.01.2020 № 54 "Про затвердження Порядку проведення моніторингу якості освіти" wym-1634121543421

ECERS -3: Шкала оцінювання якості освіти в закладах дошкільної освіти wym-1634037500055

Для глибшого розуміння, внутрішня система забезпечення якості освіти — це сукупність умов, процедур та заходів у закладі, що забезпечують ефективність освітніх і управлінських процесів.

Внутрішня система реалізується на таких засадах:

  • орієнтація на замовника послуг (дітей та їхніх батьків), завоювання його довіри;
  • цілепокладання відповідно до визначених напрямів розвитку закладу та створення умов для задіяння всіх працівників до забезпечення якості дошкільної освіти;
  • взаємопов’язаність процесів діяльності закладу;
  • зорієнтованість на поліпшення показників освітнього процесу, підвищення задоволеності батьків, здатність прогнозувати внутрішні й зовнішні ризики та реагувати на них; прийняття управлінських рішень на основі фактичних даних та розуміння причинно-наслідкових зв’язків і ймовірності непередбачуваних наслідків;
  • управління всіма зацікавленими сторонами, щоб оптимізувати їхній вплив на діяльність закладу.

/Files/images/Стратегия.jpg

Вступ.
Стратегія враховує потреби сучасного українського суспільства, умови його інтеграції в європейське і світове співтовариство, соціальне замовлення в період оновлення.
Стратегія розвитку спрямована на реалізацію
- Конституції України;
- Законів України «Про освіту»;
- Законів України «Про дошкільну освіту» (зі змінами);
- Положення про дошкільний навчальний заклад
інших законодавчих та підзаконних актів законодавства у сфері освіти і науки, рішень ( розпоряджень) засновника або уповноваженого ним органу, власних установчих документів.
У зв’язку з цим в її основу покладено наступні ідеї: гуманізація освіти, врахування традицій української педагогіки, соціалізація, нероздільність навчання і виховання, формування цілісної і розвиненої особистості, виховання життєтворчості.
В умовах глобальних змін на часі модернізація змісту дошкільної освіти, гуманізація її цілей та принципів, переорієнтація на розвиток особистості дитини як основний ресурс, що визначає поступальний рух суспільства.
Поліпшення якості дошкільної освіти є необхідною умовою для розвитку такої особистості. Основними завданнями дошкільної освіти є збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини, виховання любові до Батьківщини, шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій та звичаїв, свідомого ставлення до себе, оточення та навколишнього природного середовища, формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду тощо.
Сучасний стан системи дошкільної освіти характеризують значні зміни у перетворенні предметно­­-розвивального середовища закладу дошкільної освіти, створення нових науково обґрунтованих засобів для повноцінного розвитку дошкільників, оновлення форм і методів роботи з ними і насамперед, в управлінні освітнім процесом ЗДО. Успіх цих змін пов’язаний з оновленням наукової, методичної і матеріальної бази навчання, виховання і розвитку дошкільників. Однією з важливих умов оновлення є використання в дошкільній ланці системи освіти інформаційно-комунікаційних технологій.
Розв’язання зазначених проблем за умови об’єднання зусиль колектива педагогів та батьків шляхом розроблення і виконання стратегії розвитку закладу дошкільної освіти на період 2021–2023 рр..
Дошкільна освіта є самостійною системою, обов’язковою складовою освіти в Україні, яка гармонійно поєднує сімейне та суспільне виховання. Найпершим суспільним середовищем для дитини стає заклад дошкільної освіти, метою якого є забезпечення гармонійного розвитку особистості дитини, її фізичного і психічного здоров’я, виховання ціннісного ставлення до природного й соціального довкілля, до самої себе, формування механізмів соціальної адаптації та творчого втілення в умовах життя в товаристві незнайомих дітей і дорослих.
Засадами концепції розвитку дошкільного навчального закладу виступили:
· визнання самоцінності дошкільного дитинства, його особливої ролі в розвитку особистості;
· створення сприятливих умов для формування особистісної зрілості дитини, її базових якостей;
· пріоритет повноцінного проживання дитиною сьогодення у порівнянні з підготовкою до майбутнього етапу життя;
· повага до дитини, врахування індивідуального особистого досвіду дошкільника;
· компетентнісний підхід до розвитку особистості, поваги до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливого ставлення до історико-культурного надбання України, збалансованості набутих знань, умінь, навичок, сформованих бажань, інтересів, намірів та особистісних якостей і вольової поведінки дитини;
· оновлення і використання в дошкільній системі освіти мультимедійних технологій.
І. Мета.
Головна мета – визначення стратегії розвитку закладу дошкільної освіти на найближчі роки, використання в дошкільній системи освіти мультимедійних технологій та удосконалення освітніх, корекційно-розвивальних і здоров’язбережувальних та енергозбережувальних умов у ЗДО. Збалансованість співвідношення між фізичним, психічним, моральним, соціальним та інтелектуальним розвитком дитини.
Зміст завдань реалізації стратегії розвитку закладу дошкільної освіти відповідно до пріоритетних напрямків розвитку закладу дошкільної освіти:
· упровадження в освітній процес новацій, інноваційних форм роботи та інформаційно-комунікаційних технологій.
· оновлення предметно-розвивального середовища та матеріально-технічної бази дошкільного закладу;
· створення комфортного психологічного середовища для дітей та педагогів, забезпечення умов для самовираження, самоствердження, самореалізації і вільного розвитку кожного;
· організація особистісно-орієнтованого навчання та виховання з урахуванням індивідуальних можливостей дітей;
· забезпечення наступності дошкільної і початкової освіти;
· контроль дотримання гігієнічних вимог облаштування території, будівлі, приміщень і комунікаційних систем дошкільного закладу;
· забезпечення тісної співпраці сім’ї та закладу у розвитку , вихованні та навчанні дітей;
· оптимізація освітнього процесу на основі підвищення психолого-педагогічної компетентності вихователів, батьків вихованців.
2.Шляхи реалізації:
· створення належних умов для гармонійного розвитку, виховання і навчання дітей;
· створення безпечних умов для життя і здоров’я дітей у закладі дошкільної освіти;
· оптимізація роботи з батьківською громадськістю;
· підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.
ІІ. Організація навчально-виховного процесу
Дошкільна освіта як перша самостійна ланка має гнучко реагувати на сучасні соціокультурні запити, збагачувати знання дитини необхідною якісною інформацією, допомагати їй реалізувати свій природний потенціал, орієнтуватися на загальнолюдські й національні цінності, що, у свою чергу, свідчить про необхідність вироблення нових вимог до системи освіти закладу дошкільної освіти.
Основні завдання:
· використання сучасних освітніх технологій навчання та виховання;
· створення сприятливих умов для особистісного становлення і самореалізації кожної дитини, формування її життєвої компетентності;
· формування уміння ефективно вирішувати різноманітні проблеми на основі існуючих знань;
· підвищення рівня фізичного, психічного, духовного здоров’я дошкільників.
Шляхи реалізації
Пізнавальний розвиток:
· формування позитивного ставлення до світу на основі емоційно-чуттєвого досвіду;
· сприяння розвитку та вдосконаленню різних способів пізнання відповідно до вікових норм та індивідуальних темпів розвитку дитини;
· розвиток пізнавальних процесів за допомогою спеціальних процесів, за допомогою дидактичних ігор та вправ;
· ознайомлення з різними джерелами інформації (книжки, журнали, телебачення, радіо, комп’ютер).
Мовленнєвий розвиток:
· уточнення і поповнення словникового запасу дітей на основі формування уявлень про світ у сферах дитячої життєдіяльності;
· збагачення активного мовлення дитини прикметниками, прислівниками, дієсловами, дієприкметниками, дієприслівниками, числівниками, займенниками;
· продовження роботи над лексичним значенням слів;
· оволодіння мовою як засобом пізнання і способом специфічного людського спілкування.
Художньо-естетичний розвиток:
· розвиток у дітей естетичного сприйняття, вміння помічати красиве в навколишньому середовищі, закладення основ художнього смаку, виховання звички вносити елементи краси в побут, природу, стосунки з однолітками, дорослими;
· спонукання дітей до експериментування з фарбами, різними художніми матеріалами, створення розвивального середовища для самостійної художньої діяльності, що забезпечує самовираження дитини у мистецтві;
· формування художньо-мовленнєвих виконавчих вмінь, розвиток здібності до творчого перевтілення у сценічний образ;
· збагачення музичного досвіду дітей, зацікавлення новими вокальними та інструментальними творами;
· розвиток основ музичної культури.
Фізкультурно-оздоровча робота:
· охорона життя та зміцнення здоров’я дітей;
· формування правильної постави, розвиток всіх груп м’язів;
· підвищення рівня стійкості організму проти впливу несприятливих факторів навколишнього середовища;
· формування уявлень про своє тіло, необхідність збереження свого здоров’я;
· формування культурно-гігієнічних навичок;
· розвиток у дошкільнят інтересу до різних видів рухової діяльності;
· виховання любові до спорту;
· формування позитивних та вольових рис характеру.
Ігрова діяльність:
· створення умов для вільної самостійної ігрової діяльності дітей;
· використовувати різні види ігор, навчати розрізняти їх за змістом, характерними особливостями;
· створювати передумови розвитку сюжетно-рольової гри;
· сприяти виникненню у грі дружніх партнерських відносин та ігрових об’єднань за інтересом.
ІІІ. Організація науково-методичної роботи
Мета
Підвищення педагогічного, психологічного, методичного та фахового рівня педагогічних працівників, активізація педагогічних досліджень, покращення якості методичних розробок.
Завдання
· вивчення та впровадження в практику нових освітніх технологій, використання мультимедіа технологій в освітній діяльності ЗДО;
· удосконалення форм роботи щодо впровадження нетрадиційних форм і методів організації навчання, інноваційних технологій та передового педагогічного досвіду;
· створення організаційних умов для безперервного удосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників;
· проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів, виявлення перспективного педагогічного досвіду та участь у його вивченні, узагальненні та впровадженні.
Шляхи реалізації
· розробка авторських програм, робота над єдиною методичною проблемою, організація наставництва;
· орієнтування педагогічних працівників на оволодіння та застосування нових інформаційних технологій;
· інноваційний підхід до практичної колективної діяльності;
· реалізація принципу безперервної освіти: організація підвищення кваліфікації педагогічних кадрів;
· проходження педагогами атестації для виявлення рівня їх кваліфікації.
ІV. Управлінська діяльність
Мета
Удосконалення системи моніторингу щодо ефективності діяльності закладу дошкільної освіти.
Завдання:
· відстеження освітнього процесу, з метою оцінювання його результатів, виявлення факторів, що впливають на ці результати;
· прийняття й реалізація регулятивних та корекційних управлінських рішень;
· створення умов для реалізації творчого потенціалу кожного педагога;
Шляхи реалізації:
· створення умов для застосування у дошкільному закладі нових форм здобуття дошкільної освіти;
· удосконалення системи моніторингу забезпечення умов у дошкільному закладі для розвитку дітей та педагогів;
· розширення участі громадськості в управлінні дошкільним закладом;
· упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у процес управління закладом;
· розширення джерел фінансування закладу (благодійна та спонсорська допомога);
· забезпечення реалізації довгострокової програми підвищення кваліфікації педагогів закладу;
· здійснення комплексу соціально спрямованих заходів з метою створення позитивної мотивації працівників.
V. Шляхи реалізації стратегії розвитку дошкільного закладу
Реалізацію концептуальних завдань планується провести шляхом динамічного, поетапного розвитку й удосконалення матеріальної бази, форм і методів освітнього процесу, докорінного поліпшення умов для розвитку здібностей і обдарувань, самореалізації дітей завдяки спільним цілеспрямованим діям всіх учасників освітнього процесу.
VІ. Очікувані результати реалізації стратегії
1.Будуть максимально створені умови для оновлення змісту дошкільної освіти: якість та доступність дошкільної освіти для кожної дитини відповідного віку;
2.Будуть створені умови для самовираження, самоствердження, творчої самореалізації і вільного розвитку кожної дитини.
3.Буде створено позитивний імідж закладу дошкільної освіти, умови для його подальшого розвитку;
4.Кожен член педагогічного колективу матиме можливість для максимального самовираження, самореалізації.
5.Батьки дійсно стануть рівноправними учасниками виховного процесу.

/Files/images/Положення.jpg

1. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти в ЗДО №275 розроблено відповідно до вимог частини третьої статті 41 Закону України «Про освіту», Закону України «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Статуту закладу.
2.Мета внутрішньої системи якості освіти закладу складається в об'єднанні й інтеграції організаційних, методичних, кадрових зусиль і ресурсів ЗДО з урахуванням різноманітних факторів та умов для досягнення високої якості освітнього процесу та його результатів, що відповідають кращим зразкам і відповідним стандартам. Основні завдання внутрішньої системи забезпечення якості освіти передбачають розробку та дотримання в закладі вимог до визначення якісних результатів із наступних напрямків: - збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини; - формування внутрішньої культури особистості в контексті рідної культури, мови, поваги до традицій і звичаїв народу, свідомого ставлення до себе, оточення та довкілля; - формування особистості дитини, розвиток її творчих здібностей, набуття нею соціального досвіду; - виконання вимог Базового компонента дошкільної освіти, забезпечення соціальної адаптації та готовності продовжувати освіту.
3. Заклад працює у взаємодії з усіма зацікавленими суб’єктами, до яких відносяться: -здобувачі освіти та їх батьки; -педагогічний персонал ЗДО; - Управління освіти Холодногірського району Харківської міської ради; -громадськість.
4. Критеріями ефективності внутрішньої системи забезпечення якості освіти є:
- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6(7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи;
- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;
-ефективність реалізації варіативної складової змісту дошкільної освіти відповідно до індивідуальних інтересів і потреб дітей, запитів і побажань батьків, наявних умов розвитку дошкільників;
-якісний склад та ефективність роботи педагогічних працівників;
-показник наявності освітніх, методичних і матеріально-технічних ресурсів для забезпечення якісного освітнього процесу.
5.Характеристика чинної внутрішньої системи забезпечення якості освіти в ЗДО №275:
5.1. Зміст внутрішньої системи якості освіти закладу формується та реалізується за напрямами: «Освітнє середовище», «Педагогічна діяльність», «Здобувачі освіти». «Результати навчання, виховання», «Управління закладом освіти», «Формування іміджу сучасного закладу освіти».
5.2. Напрям«Освітнє середовище»відображає забезпечення якісних показників розвитку вихованців закладу, створюються сприятливі умови навчання, виховання та перебування в ясла-садку. Для цього діяльність закладу спрямована на облаштування осередків освітнього середовища, забезпечення ігровим, роздатковим та дидактичним матеріалом. Для ефективного функціонування закладу створюється єдиний інформаційний простір, а саме, формується інформаційна база даних програми «КУРС Дошкілля». При оцінюванні якості освітнього процесу можуть використовуватися комплексні технології для обробки результатів моніторингу. Для обміну інформацією з якості освітнього процесу використовується відео-, аудіо- і магнітні носії інформації, розмножувальна техніка. Для забезпечення більш широких і різноманітних зв'язків закладу із зовнішнім середовищем, у тому числі доступу до різних баз даних, джерел інформації ЗДО №275 підключено до швидкісного Інтернету. Для забезпечення створення єдиного інформаційного поля ЗДО функціонує офіційний сайт закладу- dnz275.edu.ua
5.3. У напрямі«Педагогічна діяльність»визначені критерії, оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників у ЗДО №275:
- стан забезпечення кадрами відповідно фахової освіти;
- освітній рівень педагогічних працівників;
- результати атестації;
- систематичність підвищення кваліфікації;
- наявність педагогічних звань, почесних нагород;
- наявність авторських програм, посібників, методичних рекомендацій, статтей тощо; - участь в експериментальній діяльності;
- результати освітньої діяльності;
- оптимальність розподілу педагогічного навантаження;
- показник плинності кадрів.
З метою вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних компетентностей організовується підвищення кваліфікації педагогічних працівників. Щорічне підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту».Загальна кількість академічних годин для підвищення кваліфікації педагогічного працівника впродовж п’яти років не може бути меншою за 120 годин.
Підвищення кваліфікації педагогічних працівників здійснюється за такими видами:
- довгострокове підвищення кваліфікації – курси;
- короткострокове підвищення кваліфікації: семінари, семінари-практикуми, тренінги, конференції, «круглі столи» тощо. Щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників затверджує педагогічна рада закладу. Показником ефективності та результативності діяльності педагогічних працівників є їх атестація. Атестація педагогічних працівників є обов'язковою і здійснюється один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.
5.4. Напрям«Здобувачі освіти. Результати навчання, виховання» здійснюється шляхом моніторингу і узагальнення його результатів за освітніми лініями Базового компоненту дошкільної освіти. Педагогічні працівники закладу дошкільної освіти, здійснюючи моніторингові дослідження щодо рівня розвитку компетенцій дошкільників, використовують підготовлений інструментарій (анкети, кваліметричні моделі, діагностичні карти), оцінюють результативність освітнього процесу та виявляють фактори, що впливають на його ефективність. Результат моніторингу узагальнюється педагогічними працівниками в текстовом, табличному та графічному вигляді.Саме освітній моніторинг допомагає відстежити динаміку змін в освітній системі, спрямувати її розвиток на запланований результат. Показниками ефективності освітнього процесу якості надання освітніх послуг можуть бути:
-% здобувачів освіти, які мають достатній і високий рівень компетентності;
- позитивна динаміка розвитку дітей, засвоєння дітьми вимог комплексної програми;
- відповідність узагальнених показників результату освітньої роботи (сформованість певного виду компетенцій) змісту освітніх ліній, визначених інваріантною складовою Базового компонента дошкільної освіти;
- відповідність досягнень здобувачів освіти державним вимогам до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років, сумарного кінцевого показника набутих дитиною компетенцій перед її вступом до школи.
5.5. Напрям «Управління закладом освіти» забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Критеріями ефективності управлінської діяльності є:
- наявністьнормативних документів, де закріплені вимоги за якістю освітнього процесу (модель випускника, програма розвитку і т.д.);
- оптимальність та дієвість управлінських рішень;
- керованість процесу управліннязабезпеченням функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти (наявністьпідрозділу або посадової особи, які відповідають за управління якістю освітнього процесу);
- формування освітньої програми закладу освіти (раціональність використання інваріантної, варіативної складової)
- підвищення показника відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня та обсягу знань, умінь, навичок, інших компетентностей вимогам стандартів освіти; - наявність таефективність системи моральних стимулів для досягнення високого рівня якості освітнього процесу.
5.6.Напрям«Формування іміджу сучасного закладу освіти»в ЗДО №275 здійснюється шляхом оприлюднення інформації про якість освітнього процесу, освітньої діяльності на сайті закладу: -статут закладу освіти;
- структура та органи управління закладу освіти;
-кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами;
- освітні програми, що реалізуються в закладі освіти, та перелік освітніх компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою;
- територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником;
-мова (мови) освітнього процесу;
-результати моніторингу якості освіти;
-річний звіт про діяльність закладу освіти;
-правила прийому до закладу освіти;
-умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами;
- інша інформація,що оприлюднюється за рішенням закладу освіти або на вимогу законодавства. Публічність освітньої діяльності закладу може здійснюватися публікаціями педагогічних працівників, батьків у засобах масової інформації, друкування продукції педагогічних працівників у фахових виданнях. Формуванню позитивного іміджу закладу можуть сприяти іміджеві заходи на рівні громади, регіону тощо. Публічна інформація про розвиток закладу забезпечується шляхом проведення щорічного звіту на нараді при завідувачі та загальних батьківських зборах.
Кiлькiсть переглядiв: 204